Gebruiksvoorwaarden

Inhoud website/Aansprakelijkheid: Het loutere feit dat de website toelaat artikelen te beoordelen en te vergelijken kan geenszins tot gevolg hebben dat Colruyt hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld, Colruyt sluit iedere aansprakelijkheid in deze uit. Colruyt oefent dan ook op geen enkel ogenblik controle uit over de beoordelingen en de inhoud van eventuele commentaren. 

De beoordelingen, meningen en eventuele commentaren zijn deze van de individuele beoordelaar zelf en vertegenwoordigen niet de mening van Colruyt. Colruyt verwacht van u dan ook dat u uw eigen beoordelingen, meningen en/of commentaren naar eerlijkheid weergeeft en daarbij het nodige respect en fatsoen in acht neemt.

Prijzen/informatie: De op de website weergegeven informatie en afbeeldingen zijn slechts illustratief, de weergegeven prijzen zijn catalogus-prijzen en worden slechts indicatief meegedeeld. De enige juiste prijs is de prijs die wordt weergegeven op de klassewijnen website, dan wel deze weergegeven in de wijnrayon van uw Colruyt/Okay/BioPlanet-vestiging. Wij raden u dan ook steeds aan de weergegeven informatie te controleren. 

Ondanks het feit dat de weergegeven informatie met veel zorg en aandacht is samengesteld, kan Colruyt niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onjuistheden, weglatingen of andere vergissingen. Zo kan informatie met betrekking tot producten op deze website verouderen of veranderen zonder dat wij daarvan op de hoogte werden gesteld. Colruyt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg kan zijn van het gebruik van deze website.

Geen verkoop: De vermelding van artikelen op deze website houdt geen aanbod in. De enkele wilsuiting van de bezoeker om een eventueel artikel aan te kopen zal niet volstaan om tot een overeenkomst te komen. Deze website biedt dan ook niet de mogelijkheid om de gepresenteerde artikelen aan te kopen, wij verwijzen u daarvoor graag door naar onze website Klassewijnen of de wijnrayon’s van onze Colruyt/Okay/BioPlanet-vestigingen. Een overeenkomst zal slechts worden gesloten door de afhaling inclusief betaling van de via de website Klassewijnen gereserveerde artikelen, dan wel de rechtstreekse aankoop van artikelen in een Colruyt/Okay/BioPlanet-vestiging. 

Intellectuele eigendom: De teksten, namen en logo’s weergegeven op deze website zijn de exclusieve eigendom van de Colruyt, de ondernemingen behorende tot de Colruyt Group of van de respectievelijke eigenaars van wie de Colruyt Group een licentie heeft bekomen om ze weer te geven. Deze exclusieve rechten zijn zowel onder nationaal als onder internationaal recht beschermd. Op geen enkel ogenblik verkrijgt u enige licentie op deze beschermde werken, louter en alleen door het gebruik van deze website, U kan deze teksten, namen en logo’s dan ook niet gebruiken zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaars.

Risico’s internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Links: Colruyt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die via links op onze website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op onze website houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van deze andere websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere die schadelijk zouden kunnen zijn voor u of uw apparatuur.

Privacy: Etn. Fr. Colruyt nv verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wenst u ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we u telefonisch contacteren, geef dan ook die gegevens door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com. 

Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Toepasselijk recht: Alle mogelijke geschillen en vorderingen met betrekking tot het gebruik van deze site vallen onder de exclusieve toepassing van het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het Internationaal Privaatrecht. Enkel de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen en/of vorderingen.